Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) dokumentum – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – tartalmazza a Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.palyavalasztas.com honlapon kínált szolgáltatások Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) általi felhasználási feltételeit, a Megrendelőt és a Szolgáltatót megillető jogokat és kötelezettségeket, továbbá a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon történő megrendelés és szerződéskötés feltételeit, a szerződéskötés alapján létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételeket (többek között a teljesítési határidők és fizetési feltételek tekintetében), a felelősségi szabályokat, a szavatossággal kapcsolatos rendelkezéseket, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével a Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Megrendelő és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

A jelen ÁSZF-ben meghatározott alábbi szabályok nem vonatkoznak a www.palyavalasztas.com honlapon keresztül elért más weboldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól vagy az üzemeltető személyétől. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. 

A honlap által kínált, egyes szolgáltatásokkal, a megrendelési, és a szolgáltatások teljesítésének folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF A Szolgáltató ADATAI pontjában található elérhetőségeinken állunk rendelkezésére. 

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő honlapról: www.palyavalasztas.com/aszf és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről:

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Móré Zsuzsa, egyéni vállalkozó

Székhely: 2000 Szentendre, Kálvária út 9.

Adószám: 66338983-1-33

Nyilvántartási szám: 34079684

Statisztikai számjel: 66338983854223113

e-mail: hello@palyavalasztas.com

Honlap: www.palyavalasztas.com

 

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A tárhely- szolgáltató adószáma: 14571332-2-42

A tárhely- szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-909968
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

Levelezési cím: 1538 Budapest, Pf. 510.

E-mail cím: support@tarhely.eu

Telefon: +36-1-789-2789

Honlap: https://www.tarhely.eu

2. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

„Adásvételi Szerződés”: a Szolgáltató és a Szolgáltatást igénybe vevő között, az igénybe vevő által a Szolgáltató Honlapján elérhető, erre a célra kialakított online megrendelőlapon leadott Megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával létrejött Szerződés;

„ÁSZF”: általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója (Szolgáltató) több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél (Megrendelő) közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a Felek egyedileg nem tárgyaltak meg;

„Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatás”: olyan Információs Társadalommal Összefüggő Szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;

„Elektronikus Út”: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetőleg -továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása;

„Felek”: Szolgáltató Megrendelő együttesen;

„Fogyasztó”: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásában fogyasztónak minősül az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el;

„Fogyasztói szerződés”: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül;

„Honlap”: a Szolgáltató által az eltetoero.hu domain cím alatt üzemeltetett internetes oldal;

„Igénybe vevő”: a jelen ÁSZF-ben meghatározott üzleti partner, aki Információs Társadalommal Összefüggő Szolgáltatást vesz igénybe, különösen a Szolgáltató megrendelője (Megrendelő), aki a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást vesz igénybe;

„Információs Társadalommal Összefüggő Szolgáltatás”: Elektronikus Úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott Szolgáltatás, amelyhez a Szolgáltatás Igénybevevője egyedileg fér hozzá;

„Internetes Áruház”: a Szolgáltató által a www.eltetoero.hu domain alatt üzemeltetett internetes áruház, melyen keresztül a Szolgáltató az igénybe vevők részére Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatást nyújt;

„Jótállás”: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

„Kereskedelmi Kommunikáció”: a Szolgáltató önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével közvetlenül összefüggésben történő információközlés, függetlenül annak megjelenési módjától, eszközétől;

„Megrendelés”: a szolgáltatást igénybe vevő által a Szolgáltatás(ok) igénybevétele céljából a Szolgáltató Honlapján elérhető, erre a célra kialakított online megrendelőlapon leadott megrendelés;

„Megrendelő”: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.

„Szerződés”: Szolgáltató és Megrendelő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő Adásvételi Szerződés;

„Szolgáltatás”: a Honlapon elérhető árak, információk és egyéb szolgáltatások igénybevétele;

„Szolgáltató”: Móré Zsuzsa ev., címe: 2000 Szentendre, Kígyó utca 8., mint Információs Társadalommal Összefüggő Szolgáltatást nyújtó, Kereskedelmi Tevékenységet folytató jogi személy.

 „Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz”: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

„Távollévők között kötött szerződés”: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

3. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

3.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről,
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
 • évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
 • 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól,
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól,
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról,
 • évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

3.2. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződések írásba foglalt szerződéseknek minősülnek, azokat a Szolgáltató iktatja.

3.3. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. 

3.4. A Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe, ilyen magatartási kódexnek nem vetette alá magát. 

3.5. A jelen ÁSZF 2020. július hó 10. napján kerül a Szolgáltató által a honlapon közzétételre. Az ÁSZF a honlapon történő közzététellel lép hatályba és visszavonásig hatályban marad, mindezekkel egyidejűleg a korábban hatályos ÁSZF hatályát veszti. Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a közzététel napján, vagy az azt követően létrejött Szerződések tekintetében. Az ÁSZF eltérő rendelkezés hiányában a honlapon történt közzétételét megelőzően létrejött Szerződésekre nem alkalmazható. 

3.6. A Szolgáltató ezúton hívja fel valamennyi ügyfelének, valamint a www.palyavalasztas.com honlapjának látogatói figyelmét, amennyiben felhasználója kíván lenni az említett honlapnak, vagy megrendelője kíván lenni a Szolgáltató szolgáltatásainak, úgy

 1. a) figyelmesen olvassa el a jelen ÁSZF, valamint
 2. b) az Adatkezelési tájékoztatóját, és

kizárólag abban az esetben használja tovább a honlapot, vagy vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben az ÁSZF és az adatvédelmi szabályozás minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

3.8. Tekintettel arra, hogy a hatályos Polgári Törvénykönyv 6:78. § 1. bekezdése szerint az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta, Szolgáltató kinyilvánítja, hogy felhívja leendő szerződő partnerei figyelmét arra, hogy a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek linkje elérhető minden elektronikusan vagy papír alapon küldött Ajánlatán, valamint a www.palyavalasztas.com honlapon, továbbá elérhető a Szolgáltató ügyfélszolgálatán papír alapon, valamint a szóbeli Ajánlat esetén megjelölésre kerül a Megrendelő számára. Megrendelő az Ajánlat elfogadásával, vagy a honlapon történt igény elküldésével kijelenti, hogy a mindenkor hatályos általános szerződési feltételeket, valamint a fent megjelölt adatvédelmi szabályozást megismerte, megértette, elfogadta. 

3.9. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a honlap terjesztésének tekintetében. Tilos a honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

3.10. Az a weboldal, amelyen a Szolgáltató által üzemeltetett honlapra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a Szolgáltató javasolja, támogatja az adott weboldalon kínált vagy forgalmazott szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Szolgáltató által üzemeltetett honlapról, valamint a Szolgáltató és a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról. A Szolgáltató minden olyan rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a Szolgáltató által üzemeltetett honlap hírnevének és érdekeinek.

3.11. A Szolgáltató által üzemeltetett honlapon található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF stb., ábra, kép, más információ, illetve adat) szerzői jogai – eltérő rendelkezés hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Szolgáltatót illetik meg. Különösen tilos a Szolgáltató által üzemeltetett honlapról letöltött tartalmat a honlapon történő megrendeléstől eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni vagy másolni, illetőleg más hasonló tevékenységet folytatni. A Szolgáltató szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnali jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. 

3.12. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bíróságok és más hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki az általa üzemeltetett honlap használatával jogsértést követ el, illetve a jogsértés elkövetését megkísérli. A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely Megrendelő rovására elkövetett jogsértés miatt.

4. JELENTKEZÉS

4.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételére való jelentkezést kizárólag az ÁSZF feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó Megrendelő teljesítheti. Azaz a Szolgáltató által a honlapon nyújtott szolgáltatás igénybevétele során a Megrendelőnek el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában a Megrendelő kizárólag megtekinteni tudja a honlapon közzétett szolgáltatásokat, azon megrendelést nem eszközölhet. A honlapon történő jelentkezés, és ezzel a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevétele kizárólag elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

4.2. Megrendelő a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. 

4.3. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szolgáltatásnyújtási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

4.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

5. MEGVÁSÁROLHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

5.1. A megjelenített szolgáltatások (tanfolyamok, programok) kizárólag online rendelhetők meg. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a jogszabályban előírt általános forgalmi adót (ÁFA). Szolgáltató a honlapján megrendelhető szolgáltatások vonatkozásában az árváltoztatás jogát fenntartja. 

5.2. A honlapon Szolgáltató részletesen feltünteti az egyes szolgáltatások megnevezését, leírását. Az egyes szolgáltatásokhoz tartozó adatlapon megjelenített információkat Szolgáltató nagyfokú gondossággal kezeli, azonban ennek ellenére a valóságoshoz képest változás, eltérés előfordulhat. Amennyiben a honlapon megjelenített információk a Megrendelő számára valóságtól eltérőnek, hiányosnak, nem jól láthatónak tűnnek, kérjük, hogy egyeztetés, információkérés céljából megrendelési szándéka előtt keresse a Szolgáltató ügyfélszolgálatát a jelen ÁSZF 1. A Szolgáltató ADATAI pontjában feltüntetett elérhetőségeken. 

5.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Megrendelőket az akcióról és annak pontos időtartamáról. 

5.4. Eljárás hibás ár esetén: Hibás ár esetén a megrendelést (a Megrendelő ajánlatát) a hibás áron a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni, és nem köteles a szolgáltatást hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés a Megrendelő és a Szolgáltató között. Amennyiben a Megrendelő hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer automatikus visszaigazolást küld, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a Szolgáltató részéről. 

Hibás áron történő ajánlattétel (megrendelés) esetén a Szolgáltató munkatársa felhívja a Megrendelő figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést, azaz felajánlja a szolgáltatás valós áron történő megvásárlásának lehetőségét. A Megrendelő a hibás ár helyett a Szolgáltató képviselője által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni, azaz a Megrendelő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a szolgáltatást vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést. Ez utóbbi esetben nem jön létre szerződés a felek között. 

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

– esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0”Ft-os vagy „1”Ft-os ár;

– kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000.-Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500.-Ft-ért kínált termék). 

5.5. A szolgáltatás lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás: A Szolgáltató honlapján található, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra irányuló információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre. 

A szolgáltatással kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen a tanfolyamok leírását stb.), valamint az eladási árakat és a Megrendelő a szolgáltatás információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt. Ahogyan az a jelen ÁSZF Preambulum részében is szerepel, amennyiben Önnek egy adott szolgáltatással kapcsolatban részletesebb tájékoztatást igénylő kérdése lenne, kollégáink a „SZOLGÁLTATÓ ADATAI” pontban megadott elérhetőségeken készséggel állnak rendelkezésére. 

A kiválasztott szolgáltatás adatlapján feltüntetjük a szolgáltatás lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat azzal, hogy a kiválasztott szolgáltatás tényleges tulajdonságairól részletesen az első, díjmentes konzultáción tájékozódhat. 

5.6. Szolgáltatás nyújtásának elmaradása: Amennyiben a megrendelt szolgáltatás nyújtására nincs lehetőség a rendelés idején, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett szolgáltatás nyújtására nem kerül sor a megrendeléstől számított 30 (harminc) napon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a szolgáltatás megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Megrendelő késedelem nélkül értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Megrendelő számára haladéktalanul visszautaljuk. Amennyiben szerződéskötésre került sor a felek között, és a szerződés teljesítése azért hiúsul meg, mert a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásnyújtást nem tudja a Megrendelő részére biztosítani, ennélfogva a teljesítés a szerződés létrejöttét követően lehetetlenné válik, erről a Szolgáltató késedelem nélkül tájékoztatja a Megrendelőt, amely alapján a Megrendelő elállhat a szerződéstől, és – amennyiben a Szolgáltató felelős a teljesítés lehetetlenné válásáért (vagyis nem tudja bizonyítani a felelőssége hiányát, vagyis azt, hogy a lehetetlenülés oka az ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható és elháríthatatlan volt) szabadul a szerződésből eredő teljesítési kötelezettsége alól, valamint a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését követelheti.

Amennyiben a Megrendelő lemondásának okán marad el a szolgáltatásnyújtás, és a lemondást a Megrendelő a szolgáltatásnyújtás időpontja előtt 72 órával előbb nem jelzi, úgy Szolgáltató lemondási díjat számít fel, amely a szolgáltatás ellenértékének 50 %-a, amely összeg kiszámlázásra kerül. Amennyiben a Megrendelő egyáltalán nem jelzi a lemondást, a szolgáltatás akkor is megtörténtnek tekintendő, és a szolgáltatás ellenértékének 100 %-a kerül kiszámlázásra.

6. RENDELÉS MENETE

6.1. Megrendelő, amikor belép a honlap szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő felületére, ezt követően megkezdheti a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jelentkezését. 

6.2. Megrendelő a megvásárolni kívánt szolgáltatást kiválasztja, megadja a személyes adatait, majd a „jelentkezem” gombra kattintással leadja igényét a szolgáltatásra. Ezt követően Szolgáltató e-mail-ben küld a Megrendelőnek egy Zoom-linket, amelyen keresztül az első konzultáció online módban történik, és amely első konzultáció ingyenes. Az első konzultáció alkalmával a Megrendelő eldöntheti, hogy a továbbiakban az által igénybe venni kívánt szolgáltatást ténylegesen megrendeli-e a Szolgáltatótól. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételét az első konzultáció alkalmával akár szóban, akár a „SZOLGÁLTATÓ ADATAI” pontban megadott elérhetőségeken írásban megerősíti, úgy a Szolgáltató a Megrendelő részére egy díjbekérőt tartalmazó e-mail-t küld, amely tartalmazza a szolgáltatás ellenértékét, a szolgáltatás nyújtásának tényleges időpontját, valamint a jelen ÁSZF-et is. 

6.3.1. Fizetési mód:

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait.

A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

Jelenleg az alábbi fizetési módokat választhatja webáruházunkban:

Bankkártyás fizetés:

Oldalunk ( palyavalasztas.com) a bankkártyás fizetést az Stripe-n keresztül biztosítja.
Bankkártyás fizetés által kényelmesen és biztonságosan vásárolhatja meg szolgáltatásainkat. A kiválasztott online termék megrendelése után a Vásárlót az Stripe fizető felületére irányítjuk, ahol a titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Önnek csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál “Hitel- vagy bankkártya” feliratra kattintson, majd az Stripe fizetési szerverén a Vásárló nevét, kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A Stripe magyarországi vonatkozásban a következő kártyatípusokat fogadja el: https://stripe.com/docs/payments/cards/supported-card-brands. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. A Stripe sikeres vásárlást követően a tranzakcióról visszaigazolást küld, sikertelen tranzakció esetén hibaüzenetben közli a hiba okát.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Stripe Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
https://stripe.com/en-hu/privacy

 

6.3.2. Amennyiben a honlapon hiba vagy hiányosság lép fel a szolgáltatásoknál vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja a jogot a szerződéskötést megelőző időpontban a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Megrendelőt az új adatokról. A Megrendelő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármelyik fél elálljon a szerződéstől.

 

6.4. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A Szolgáltató honlapján elérhető, erre a célra kialakított online jelentkezési lapon a Megrendelő által leadott és Szolgáltató által visszaigazolt megrendelés és az abban megjelölt számlázási adatok szolgálnak a számla kibocsátásának alapjául.

 

6.5. Megrendelő az első konzultációt követő megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik. Ennek alapján a Megrendelő által a Szolgáltató honlapján leadott jelentkezés még nem keletkeztet fizetési kötelezettséget, azt csupán az első, díj nélküli konzultációt követően megerősített jelentkezés keletkezteti.

 

6.6. Adatbeviteli hibák javítása: Megrendelő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben javítani tudja a bevitt adatokat a „SZOLGÁLTATÓ ADATAI” pontban megadott elérhetőségeken való jelzésével.

 

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy az ő felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az általa megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve nyújtásra a szolgáltatás. Megrendelő a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Megrendelő hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Megrendelőre hárítani. A Szolgáltató a pontatlan adatbevitelből eredő teljesítési probléma miatti felelősségét kizárja.

 

6.7. Megrendelő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Megrendelő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Megrendelőhöz nem érkezik meg, Megrendelő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

 

      Mindezek miatt, kérjük, amennyiben a visszaigazolást legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg (és az e-mail elektronikus levelezési rendszerében a kéretlen reklámlevelek (ún. spam) közé sem került automatikusan elhelyezésre), ezt szíveskedjen jelezni a „SZOLGÁLTATÓ ADATAI” pontban megadott elérhetőségek valamelyikén. 

 

Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Megrendelő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. Mindez a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

 

6.8. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett. 

 

6.9. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Megrendelőt a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről, a szolgáltatásnyújtás várható időpontjáról, valamint a hozzá beérkezett – díjbekérőn feltüntetett – ellenértékről kiállított számlát is csatolja. A számla kiegyenlítését követően pedig Szolgáltató online szerződéskötésre alkalmas linket küld a Megrendelőnek, aki annak „aláírásával” megerősíti a szerződéskötési szándékát, és ezáltal a felek között létrejön a szerződés.

7. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

7.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. 

7.2. A vis maior helyzet Szolgáltatót megakadályozhatja, vagy késleltetheti szerződéses kötelezettségei teljesítésében, amelyért Szolgáltató a Polgári Törvénykönyv alapján nem vonható felelősségre.

Az akadályoztatás és késleltetés kezelése érdekében Szolgáltató jogosult:

 • a szerződés teljesítését felfüggeszteni, vagy halasztani,
 • a már megkötött szerződés teljesítését lehetetlenülésre (amennyiben a vis maior helyzet előre láthatóan lehetetlené teszi a teljesítést) hivatkozva visszautasítani.

 7.3. A szerződés teljesítésének felfüggesztése vagy halasztása esetén Szolgáltató a szerződéses kötelezettségeit a vis maior helyzetre tekintettel halasztott időpontban köteles teljesíteni.

A szerződés teljesítésének lehetetlenülése esetén a Polgári Törvénykönyv alapján a szerződés megszűnik, a már megfizetett vételár visszajár a Megrendelőnek. Szolgáltató a vételár visszatérítése esetén a Megrendelő által alkalmazott fizetési módot, vagy a Felek által egyedileg megtárgyalt visszafizetési módot alkalmazza. 

7.4. A szerződés alapján a Szolgáltató szolgáltatás nyújtására, a Megrendelő a szolgáltatás ellenértékének megfizetésére köteles. 

7.5. A Szolgáltató késedelme esetén a Megrendelő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Megrendelő jogosult – a szerződésszegés miatti igényérvényesítési lehetőség mellett – a szerződéstől elállni.

7.6. A Megrendelő póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

 1. a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 2. b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni. 

7.7. Ha valamelyik fél a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, a másik fél választása szerint a késedelem vagy a szolgáltatás lehetetlenné válásának jogkövetkezményeit kell alkalmazni. 

7.8. Abban az esetben, ha a Szolgáltató késedelme folytán a Megrendelő – póthatáridő lejártával vagy póthatáridő tűzése nélkül – elállási jogát gyakorolja, a Ptk. 6:154. § (3) bekezdése, illetve a teljesítés megtagadásának esetében alkalmazandó Ptk. 6:180. § (2) bekezdése szerint a szerződésszegés miatti kártérítési igénnyel is felléphet a Szolgáltatóval szemben. 

7.9. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott szolgáltatást nem nyújtja, köteles erről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. 

7.10. A szolgáltatásra való jelentkezés véglegesítése a szolgáltatás ellenértékének befizetésével történik. 

7.11. Amennyiben a befizetett programon indokolt esetben (pl. vis maior) mégsem tud részt venni a Megrendelő, a befizetett összeget a soron következő legközelebbi alkalommal egy ugyanolyan programon felhasználhatja. A befizetett összeg soron következő alkalommal való felhasználása a Megrendelő feladata és felelőssége. A befizetett összeg ezt követően tovább nem használható fel más programra. 

7.12. Amennyiben a Megrendelő az általa igénybe vett szolgáltatás egyes részein, napjain nem tud részt venni neki felróható okból kifolyólag, úgy tudomásul veszi, hogy külön időpont, az elmaradt alkalom pótlására nincs lehetősége.

8. ELÁLLÁS JOGA

8.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Megrendelő a megrendelt szolgáltatás igénybevételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.

 

Jelen tájékoztató hiányában jogosult Megrendelő 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

 

8.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi.

 

8.3. Megrendelő a szerződés megkötésének napja, és a szolgáltatás nyújtásának napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

8.4. Ha a szerződés megkötésére a Megrendelő tett ajánlatot, a Megrendelőt a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

8.6. Amennyiben a Megrendelő és a Szolgáltató között szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés jön létre, és a Megrendelő a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

 

8.9. A Megrendelő szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:

 

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 6. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 7. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 8. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 9. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 10. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 11. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 12. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

8.10. Szolgáltató a fenti jogszabályokkal összhangban haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti az igénybe vett szolgáltatás ellenszolgáltatásként megfizetett összeget a Megrendelő részére.

 

8.11. Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett beleegyezését adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli. Szolgáltató ebben a körben kijelenti, hogy a Megrendelő kifejezett beleegyezésének tekinti, amennyiben a Megrendelő, egy, az általa megadott, pénzintézetnél vezetett bankszámlaszámot jelöl meg az igénybe vett szolgáltatás ellenszolgáltatásként megfizetett összeg visszafizetési módjaként. A Megrendelő által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám, vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

8.12. Amennyiben Megrendelő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek – jelen ÁSZF „SZOLGÁLTATÓ ADATAI” pontban található – valamelyikén írásban, vagy e-mail útján.

      A Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 8. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Megrendelő a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Megrendelő nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltató részére.

 

      Postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő közlés esetén az e-mail, illetve a fax megérkezésének időpontját veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Megrendelőnek az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási időszak lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a fentebb írtak szerint a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a Megrendelő elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

 

8.13. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

 

8.14. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

 

8.15. Megrendelő egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF „Szolgáltató ADATAI” pontjában található elérhetőségeken.

 

8.16. Az elállási jog nem illeti meg az olyan Megrendelőt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, valamint a jogi személyeket sem, lévén, hogy fogyasztónak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül.

9. A felelősség korlátozása

9.1. A Szolgáltató honlapján való jelentkezés feltételezi a Megrendelő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

 

9.2. A szerződésszegéssel okozott károkra vonatkozóan Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben a következőket alkalmazza. A Ptk. 6:142. §-a [Felelősség szerződésszegéssel okozott károkért] alapján, „Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.” A Ptk. 6:143. §-a értelmében [A kártérítés mértéke] „(1) Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. (2) A szerződésszegés következményeként a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen mértékben a jogosult bizonyítja, hogy a kár, mint a szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt. (3) Szándékos szerződésszegés esetén a jogosult teljes kárát meg kell téríteni.”

 

9.3. A Megrendelő teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve a Szolgáltató honlapján való közzétételéből eredő károkért. Az üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

9.4. A Megrendelő köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Megrendelők érdekeit sérti. Ezen belül a Megrendelő köteles különösen:

– tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;

–   tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;

–   tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;

–   tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat.

 

9.5. Valamennyi Megrendelő köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szolgáltató honlapja rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a Megrendelő köteles különösen:

 • tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;
 • tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a honlap rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;
 • tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.

 

9.6. Valamennyi Megrendelő köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a Megrendelő köteles különösen:

 • tartózkodni a honlap működésének megzavarásától, akadályozásától;
 • tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a Szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
 • tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
 • tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a honlap informatikai biztonságát veszélyezteti;
 • tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

 

9.7. Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a Megrendelő tevékenysége sérti – így különösen a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja –, kérheti a Szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a Megrendelővel szemben a szükséges intézkedések megtételét. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni. Amennyiben a jogosultság igazolt, a jogosult kérheti, hogy a Szolgáltató a jogsértő tartalmat későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben a jogosultnak az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. A zárolt tartalmat, valamint az azzal összefüggő, Szolgáltató által tárolt adatokat a Szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

10. KELLÉKSZAVATOSSÁG

10.1. A Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 2 (két) év alatt, egyéb – fogyasztónak nem minősülő – Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. A Megrendelő kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

 

10.2. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

 

10.3. Mentesül a szavatossági kötelezettségei alól a Szolgáltató, ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

10.4. Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő választása szerint:

 

10.4.1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha

 1. a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen,
 2. vagy az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;

10.4.2. vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől – a jelentéktelen hiba kivételével – elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 

10.5. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

10.6. A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Megrendelő esetén a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős. A szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Megrendelő már nem érvényesítheti.

 

10.7. A Megrendelő kellékszavatossági jogát akkor érvényesítheti, ha igazolni tudja a szerződés megkötését. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Amennyiben a Szolgáltató vitatja a szerződés megkötésének tényét, a Megrendelő figyelmét fel kell hívni a panasztételi lehetőségeire.

11. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

11.1. Megrendelő és Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

 

11.2. A Megrendelő kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

 

11.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

 

11.4. A Szolgáltató a Megrendelő nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

 

11.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátani.

 

11.6. Ha a Szolgáltató a Megrendelő szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Megrendelőt.

 

11.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

11.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

12. SZERZŐI JOGOK

12.1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a Szolgáltató honlapja szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a honlapon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a honlap, vagy annak bármely része módosítható. A honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a honlapra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Móré Zsuzsa ev.

 

12.2. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel az eltetoero.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.

 

12.3. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

13. VEGYES RENDELKEZÉSEK

13.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

13.2. A Szerződés és az ÁSZF egyes rendelkezéseit, mellékleteit, függetlenül attól, hogy azok hol kerültek elhelyezésre vagy közlésre, a szerződő felek megállapodása részeként és a tényleges tartalmuknak megfelelően kell a szerződő feleknek megítélniük és alkalmazniuk.

 

13.3. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

13.4. Amennyiben Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a jelen ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

13.5. Szolgáltató a különböző fajtájú szolgáltatások nyújtására vonatkozó tájékoztatásokat, akciókat, ajánlatokat és kedvezményeket jogosult – az ÁSZF egyoldalú módosításával egyezően – bármikor és egyoldalúan módosítani, azzal, hogy ezen módosítások a már létrejött Szerződések tartalmát nem érinthetik.

 

13.6. Szolgáltató a jelen ÁSZF-nek az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

 

13.7. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba.

 

13.8. Felek a Szerződés és az ÁSZF hatálya alatt a tevékenységük során kötelesek a másik fél jogait és érdekeit szem előtt tartva, a másik fél működését gátló, hátráltató magatartást mellőzve eljárni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a Szerződés kapcsán felmerülő valamennyi jogvitát békés úton oldják meg.

14. A PANASZKEZELÉS MÓDJA, FOGYASZTÓI JOG-ÉS IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS

14.1. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti, de előterjesztheti azt szóban is. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségi adatokkal.

 

14.2. A Megrendelő szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval a panaszát, amely a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a szolgáltatás nyújtásával közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik. Nem minősül panasznak, ha a Megrendelő a Szolgáltató honlapjának működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.

 

A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni, és azt közölni a Megrendelővel.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a Megrendelő neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a Megrendelő panaszának részletes leírása, a Megrendelő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a Szolgáltató nyilatkozata a Megrendelő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Megrendelő aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Amennyiben a Szolgáltató és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 

14.3. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben a Megrendelő panaszát vagy minőségi kifogását a Szolgáltató nem, vagy nem a jogszabályoknak megfelelően kezelte, illetve amennyiben a Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, a jogsértés leírását tartalmazó kérelmével jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a kérelem jellegétől függően a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok, illetve megyeszékhely szerinti járási hivatalok látják el.

 

A lakóhely szerint illetékes járási hivatalok listája és elérhetőségei itt érhetők el. Egyes esetekben (így webáruházakat érintő bizonyos jogsértések esetén is) az eljárást a megyeszékhelyek járási hivatalai folytatják le, melyek elérhetőségei itt érhetők el.

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala
Cím: 7621 Pécs, Kossuth tér 1-3.
Telefonszám: 06-72/795-693; 06-72/795-624
Fax: 06-72/795-700
E-mail: pecs.jaras@baranya.gov.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala
Cím: 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.
Telefonszám: 06-76/795-829
Fax: 06-76/998-625
E-mail: kecskemet@bacs.gov.hu

 

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala
Cím: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.
Telefonszám: 06-66/528-320
Fax: 06-66/528-321
E-mail: bekescsaba.jaras@bekes.gov.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
Cím: 3525 Miskolc, Petőfi Sándor u. 23.
Telefonszám: 06-46/795-600, 06-46/795-655
Fax: 06-46/795-701, 06-46/512-001
E-mail: jaras.miskolc@borsod.gov.hu

 

Budapest Főváros Kormányhivatal V. Kerületi Járási Hivatala
Cím: 1051 Budapest, József nádor tér 10.
Telefonszám: 06-1/795-9652
Fax: 06-1/237-4867
E-mail: titkarsag@05kh.bfkh.gov.hu

 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala
Cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Telefonszám: 06-62/680-000
E-mail: vezeto.szeged@csongrad.gov.hu

 

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala
Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8.
Telefonszám: 06-22/795-751
Fax: 06-22/795-814
E-mail: hivatal.szekesfehervar@fejer.gov.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala
Cím: 9023 Győr, Szabolcska M. u. 1/A.

Telefonszám: 06-96/795-043
Fax: 06-96/795-045
E-mail: hivatal.gyor@gyor.gov.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala
Cím: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 42-48.
Telefonszám: 06-52/516-140
Fax: 06-52/516-141
E-mail: debrecen.jh@hajdu.gov.hu

 

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala
Cím: 3300 Eger, Szarvas tér 1.
Telefonszám: 06-36/482-900
Fax: 06-36/482-905
E-mail: titkarsag.eger@heves.gov.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala
Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre út 9.
Telefonszám: 06-56/795-666
Fax: 06-56/795-694
E-mail: szolnok.jarasihivatal@jasz.gov.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala
Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.
Telefonszám: 06-34/795-659
Fax: 06-34/795-655
E-mail: hivatal.tatabanya@komarom.gov.hu

 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala
Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Telefonszám: 06-32/795-160
Fax: 06-32/795-170
E-mail: jaras.salgotarjan@nograd.gov.hu

 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
Cím: 2030 Érd, Budai út 7/b.
Telefonszám: 06-23/504-181, 182
Fax: 06-23/504-120, 178
E-mail: jarasihivatal.erd@pest.gov.hu

 

Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala
Cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Telefonszám: 06-82/795-137

Fax: 06-82/795-138
E-mail: hivatal@kaposvar.gov.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala
Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Telefonszám: 06-42/795-110
Fax: 06-42/795-109
E-mail: nyiregyhaza@szabolcs.gov.hu

 

Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala
Cím: 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 10.
Telefonszám: 06-74/795-603
E-mail: titkarsag.szekszard@tolna.gov.hu

 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala
Cím: 9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 1.
Telefonszám: 06-94/501-800, 06-94/795-700
Fax: 06-94/501-803
E-mail: jaras.szombathely@vas.gov.hu

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala
Cím: 8200 Veszprém, Mindszenty József u. 3-5.
Telefonszám: 06-88/550-507, 508
Fax: 06-88/550-819
E-mail: veszprem.jaras@veszprem.gov.hu

 

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4.
Telefonszám: 06-92/550-300
Fax: 06-92/550-301
E-mail: zalaegerszeg@zala.gov.hu

14.4. Megrendelő a Szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató fogyasztói panaszát elutasítja, úgy a Megrendelő a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulhat. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

 

14.4.1. A békéltető eljárásban a Szolgáltató a vonatkozó jogszabály alapján köteles részt venni és együttműködni. Ennek keretében fennáll a Szolgáltatónak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége (mely intézkedésnek a törvényben rögzített tartalommal a felhívás kézbesítésétől számított 8 napon belül kell megtörténnie), továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”). Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

14.4.2. A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a Szolgáltató jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

14.4.3. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

14.4.4. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

14.4.5. A békéltető testületek listája itt érhető el. Az egyes, területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154;

 

 

Mobil: 06-20-283-3422
Fax: 06-72-507-152
E-mail: kerelem@baranyabekeltetes.hu; info@baranyabekeltetes.hu

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-525; 06-76-501-532

 

 

Mobil: 06-70-7028-403
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091; 06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

 

 

Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

 

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

 

Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

 

 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

 

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

 

 

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint

 

 

Levélcím: 3300 Eger, Pf.: 140.
Telefonszám: 06-36-416-660/105 mellék
Fax: 06-36-323-615
E-mail: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-20-373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

 

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-010
Fax: 06-34-316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

 

 

Honlap: www.kemkik.hu; kem-bekeltetes.webnode.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

 

 

Honlap: www.nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

 

Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

vagy www.pestmegyeibekelteto.hu

Panasz elektronikus beadása az alábbi oldalon érhető el:
http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php/panaszkuldes

 

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-000
Fax: 06-82-501-046

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

 

 

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszám: 06-74-411-661

 

 

Mobil: 06-30-6370-047
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356; 06-94-506-645
Fax: 06-94-316-936
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu

 

 

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.; Pf.: 220
Telefonszám: 06-88-814-111
Fax: 06-88-412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

 

 

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

 

Honlap: www.bekelteteszala.hu

 

14.5. Online vitarendezési platform: A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

 

14.5.1. A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.

14.5.2. Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően itt érheti el.

ODRlink:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

14.6. Amennyiben a Megrendelő nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Megrendelőnek a jogvita rendezése érdekében lehetősége van polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

15. ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

15.1. A Szolgáltató célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a honlapot használó Megrendelők személyes adatainak védelmét. A jelen felhasználási feltételekben található adatkezelési tájékoztató kizárólag a honlap tekintetében érvényes, nem alkalmazható harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még abban az esetben sem, ha ezek a weboldalak a Szolgáltató honlapjáról közvetlenül hozzáférhetőek.

 

15.2. A Szolgáltató tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseinek betartásával végzi. Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a Szolgáltató honlapján önkéntes, és az adatkezeléshez a felhasználási feltételek elfogadásával egyidejűleg a Megrendelő hozzájárul. Abban az esetben, ha a Megrendelő egy másik személy megbízásából jár el, akkor az ő felelőssége az érintett személy beleegyezésének megszerzése adatainak közléséhez. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek nyilatkozatához a törvényes képviselő előzetes hozzájárulása szükséges, kivéve olyan szolgáltatásokhoz tartozó adatkezeléseket, amelyek mindennapi életben tömegesen előforduló ügyletet céloz. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat Társaságunk www.palyavalasztas.com honlapján található adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

 

15.3. A Szoláltató egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t („sütit”) helyez el a Megrendelő felhasználói számítógépén. A cookie-k a Megrendelők személyére szabott kiszolgálás és Megrendelő részére nyújtott szolgáltatások javítása érdekében a Megrendelők azonosításának, „autentikálásának” megkönnyítését szolgálják. A cookie-ben a Megrendelők személyes adatai soha nem kerülnek eltárolásra. A honlap használatával a Megrendelő elfogadja, hogy számítógépén a cookie elhelyezésre kerüljön. A cookie-fogadás felhasználói tiltása a honlap szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya. A cookiekról bővebben Szolgáltató cookie-szabályzatában olvashat.

16. A DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE, MŰSZAKI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK, HARDVERREL ÉS SZOFTVERREL VALÓ KOMPATIBILITÁS

16.1. A Szolgáltató a honlap 99%-os rendelkezésre állását garantálja, éves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról Szolgáltató előre értesítette Megrendelőt a honlapon.

 

16.2. A honlap mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A honlap kommunikációja HTTP protokollon keresztül történik. A honlapon keresztül történő kommunikáció nem titkosított, kivéve a személyes adatokat igénylő oldalakat, amelyek https protokollal vannak ellátva. A honlap rendelkezik SSL tanúsítvánnyal.

 

16.3. A honlap a Tárhely.Eu Kft. által üzemeltett szerveren fut.

 

16.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi Megrendelő vonatkozásában – ideértve különösen hálózati szegmens, becenév, e-mail cím stb. – felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse.

 

Adatfeldolgozó

Neve:

Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:

1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

Adószáma:

14571332-2-42

Cégjegyzékszáma:

Cg. 01-09-909968

Nyilvántartást vezető bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Postacíme:

1538 Budapest, Pf. 510.

Képviseli:

Kárpáti Zoltán László, ügyvezető

E-mail:

support@tarhely.eu

Telefon:

+36-1-789-2789

Honlap:

https://www.tarhely.eu

Az adatfeldolgozói tevékenység megnevezése:

tárhelyszolgáltatás

 

Adatfeldolgozó

Neve:

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:

1031 Budapest, Záhony utca 7.

Adószáma:

13421739-2-41

Cégjegyzékszáma:

Cg. 01-09-303201

Nyilvántartást vezető bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Postacíme:

1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

Képviseli:

Ángyán Balázs, ügyvezető

E-mail:

info@szamlazz.hu

Telefon:

+36-30-35-44-789

Honlap:

https://www.szamlazz.hu

Az adatfeldolgozói tevékenység megnevezése:

számlázó program kezelése

 

Adatfeldolgozó

Neve:

Google Ireland Limited

Székhelye:

Írország, Dublin 4, Gordon House, Barrow Street

Nyilvántartási száma:

368047

Nyilvántartást vezető bíróság:

Írország jogszabályai alapján működik

Honlap:

www.google.com

Az adatfeldolgozói tevékenység megnevezése:

levelezési rendszer kezelése